IPv4 – maska podsieci

Adresacja IPv4 – maska podsieci

Podział adresów na klasy wprowadzono w celu zróżnicowania wielkości sieci. Niestety podział ten powodował, że wiele adresów IP pozostawało niewykorzystanych. Organizacje otrzymywały pulę adresów całej sieci, a więc w przypadku sieci klasy A ponad 16 mln adresów IP do wykorzystania. Szybki rozwój internetu w latach 90. XX wieku i ogromna liczba przyłączanych do sieci urządzeń spowodowały konieczność wprowadzenia innego podziału na część sieci i część hosta. W celu zmiany sztywnego podziału adresu IP na część sieci i część hosta wprowadzono maskę podsieci.

DEFINICJA

Maska podsieci (ang. subnet mask), podobnie jak adres IP jest liczbą 32-bitową rozpoczynającą się określoną liczbą bitów o wartości 1, po których jest dopełniana bitami o wartości 0. Najczęściej przedstawiano ją jako cztery liczby dziesiętne oddzielone kropkami (np. 255.255.255.0). Alternatywnie maska podsieci jest zapisywana jako liczba bitów oznaczonych 1 po znaku / (np. /24).

Kolejny bit w masce podsieci określa przynależność do części sieci lub hosta kolejne­go bitu w adresie IP. Bit maski oznaczony 1 mówi, że ten bit w adresie IP należy do części sieci, bit oznaczony 0 mówi, że odpowiadający mu bit w adresie IP należy do części hosta.

Zapis maski podsieci

Adres IP: 77.213.62.82
Postać binarna: 01001101 11010101 01111110 01010010
Maska podsieci: 255.0.0.0
Postać binarna maski: 11111111 00000000 00000000 00000000