Protokoły routingu

Protokoły routingu

Routery budują tablice routingu na podstawie informacji wymienionych z innymi routerami. Wymiana ta opiera się na protokołach routingu. Mają one za zadanie poinformować inne węzły sieci o sieciach, do których dany router ma dostęp. Takie rozwiązanie pozwala na dynamiczne budowanie struktury. Dołączenie kolejnej sieci do jednego z routerów nie wymaga rekonfiguracji pozostałych węzłów sieci. Zostaną one automatycznie „poinformowane” o zaistniałych zmianach.

Aby określić, która z dostępnych tras jest najlepsza, router wykorzystuję metrykę — wartość wyliczaną na podstawie określonych czynników zależnych od protokołu routingu, np. liczby przeskoków, szerokości pasma, opóźnienia, obciążenia czy nie zawodności łącza.

Ze względu na sposoby działania rozróżnia się następujące protokoły routingu:

  • protokoły wektora odległości (ang. distance vector) — wysyłają w określonych interwałach czasowych do sąsiednich routerów zawartość tablicy routingu wraz z metrykami. Jeśli dana trasa nie jest dostępna (nie dotarła informacja od sąsiedniego routera), wówczas wpis dotyczący trasy i sieci, które były osiągalne, zostaje usunięty z tablicy routingu i — o ile to możliwe — jest zastępowany innym wpisem (np. wcześniej odrzuconym jako mniej korzystny).
  • protokoły stanu łącza (ang. link state) wysyłają do wszystkich routerów informację, która zawiera jedynie dane o podsieciach podłączonych do routera. Aktualizacje informacji są wysyłane okresowo lub wywoływane zmianami zachodzącymi w sieci,

Tabela zawiera opis najpopularniejszych protokołów routingu.

Nazwa protokołu Opis

RIP (ang. Routing Information Protocol)

Protokół wektora odległości, używający liczby przesko­ków pomiędzy routerami jako metryki. Domyślnie wysyła uaktualnienia co 30 sekund

IGRP (ang. Interior Gateway Routing Protocol)EIGRP (ang. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Protokół wektora odległości opracowany i wykorzystywa­ny w urządzeniach CISCO. Wyliczana metryka uwzględ­nia przepustowość i obciążenie pasma, opóźnienie i nieza­wodność łącza. Uaktualnienia są wysyłane co 90 sekund lub po zmianie stanu sieci

OSPF (ang. Open Shortest Path First)

Protokół stanu łącza, który używa algorytmu Dijkstry do wyznaczenia najkrótszej ścieżki. Uaktualnienia domyślnie są wysyłane po zmianach w topologii sieci.

BGP (ang. Border Gateway Protocol)

Służy do wyznaczania niezapętlonych tras pomiędzy systemami autonomicznymi — siecią lub grupą sieci — wykorzystującymi spójny schemat routingu.

Dynamiczne przekazywanie informacji o stanie sieci poprawia jej działanie. Router, który utracił bezpośrednie połączenie z sąsiadującym węzłem, może połączyć się z nim inną drogą. Routery mają możliwość zdefiniowania routingu domyślnego — trasy określającej dostęp do wszystkich sieci, które nie są wpisane w tablicy routingu.

Przykład

Wróćmy do przykładu z poprzedniego tematu.

Węzeł Katowice ma dostęp do węzła Waszyngton dwoma drogami — przez Berlin i Londyn oraz bezpośrednio. Na podstawie informacji zawartych w tablicy routingu wszystkie pakiety są kierowane do sieci bez­pośrednio łączącej oba węzły. Jeśli połączenie pomiędzy Katowicami a Berlinem — sieć 10.10.10.0 — zostanie zerwane (nie dotrze informacja protokołu routingu lub router wykryje niedostępną trasę), wówczas w tablicy routingu wpis dotyczący bezpośredniej dostępności węzła Berlin zostanie zamieniony na trasę przez Waszyngton.

Wpis w tablicy routera Katowice będą wyglądać następująco:

10.20.20.0

10.30.30.0

10.40.40.0

44.12.2.0

55.32.15.0

66.148.33.0

77.192.12.1

10.40.40.2

10.40.40.2

Serial1

Eth0

10.10.40.2

10.10.40.2

10.40.40.2

2

1

0

0

3

2

1

Wpis dla sieci 10.10.10.0 został usunięty – siec przestała działać