Integralność danych

Integralność danych

ZAGADNIENIA

 • Definicje pojęć: integralność danych, integralność baz danych
 • Reguły integralności
 • Integralność encji
 • Integralność referencyjna
 • Statyczne i dynamiczne więzy integralności

Integralność danych, określana również mianem spójności danych, jest to funkcja SZBD, która gwarantuje, że dane nie zostaną usunięte lub zmienione w nieautoryzowany sposób.

Ochrona integralności danych polega również na zapewnieniu, że dane nie ulegną zniekształceniu podczas wykonywania na nich operacji. Spójność danych związana jest z ich dokładnością – dane dokładnie odzwierciedlają modelowaną rzeczywistość. Oznacza ona również ich prawdziwość oraz aktualizowanie, gdy zmienia się rzeczywistość modelowana w bazie danych. Dane muszą być poprawne i zgodne ze schematem bazy danych. W SZBD powinny istnieć mechanizmy, które pozwolą zabezpieczyć dane przed skutkami awarii zasilania, sprzętu lub oprogramowania. W bazie danych powinny działać mechanizmy, których zadaniem jest zabezpieczenie danych przed następstwami błędów logicznych. Zachowanie spójności danych powinny gwarantować systemy chroniące dane też przed błędami pojawiającymi się w chwilach współbieżnego dostępu do tej samej informacji. Istotną rolę odgrywa również system kontroli danych wejściowych. Proces utrzymania  integralności bazy danych obejmuje również kopie zapasowe danych.

Zachowanie poprawności bazy danych opiera się na utrzymaniu poprawności w obrębie semantycznym, encji i referencyjnym.

Integralność semantyczna polega na utrzymaniu ograniczeń nakładanych na dane, min.:

 • w określonej kolumnie tabeli muszą znajdować się wyłącznie dane zgodne z typem danych kolumny, np. tylko liczby całkowite;
 • w kolumnie nie mogą wystąpić braki wartości – puste miejsca NULL.

Obok integralności semantycznej wyróżniamy także integralność encji. 

Integralność encji wprowadza się w trakcie definiowania schematu danych. Zgodnie z regułami integralności encji każda tabela powinna mieć klucz główny – kolumnę, w której nie mogą wystąpić wartości NULL oraz w której dane nie mogą się powtarzać.

Integralność referencyjna polega na wprowadzeniu i utrzymaniu powiązań pomiędzy tabelami. Związki te tworzy się przez umieszczenie kolumny pełniącej rolę klucza głównego tabeli w innej tabeli, co nadaje kolumnie funkcję klucza obcego. Takie rozwiązanie nazwę związków: klucz podstawowy – klucz obcy. Reguły integralności referencyjnej determinują, czy wartości klucza obcego mają odpowiadać wartościom klucza głównego w powiązanej tabeli, czy mogą przyjmować wartości NULL.

 Podczas omawiania zagadnienia integralności bazy danych stosuje się również podział więzów integralności na statyczne i dynamiczne.

Ograniczenia integralnościowe statyczne odnoszą się do bieżącego stanu bazy danych, np. na kolumnę wiek zostało nałożone takie ograniczenie jak CHECK (wiek < 200). Nałożenie tego ograniczenia podczas tworzenia tabeli spowoduje, że w kolumnie wiek wartość nie będzie większa niż 200 w trakcie nakładania ograniczenia i w przyszłości.

Więzy integralności dynamiczne to takie, które przeciwdziałają zmianom, ponieważ związane są z przejściem bazy danych z jednego stanu w drugi. Oznacza to, że odnoszą się do bazy danych w aspekcie temporalnym. Przykładem takich więzów może być wymaganie, aby wiek pracowników nigdy nie malał. Jeśli wiek pracownika po pewnym czasie wzrośnie, to wartość kolumny wiek nie może nigdy się zmniejszyć, ponieważ nikt nie staje się młodszy. Więzy dynamiczne nazywane są również więzami przejść.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

 1. Co to jest integralność danych?
 2. Jakie wyróżniamy rodzaje integralności?
 3. Kiedy baza danych zachowuje swoją poprawność?
 4. Czym różnią się ograniczenia integralnościowe statyczne od dynamicznych?
 5. Podaj przykład integralności encji w przypadku, gdy tabelą byłby spis uczniów w dzienniku szkolnym.