Postulaty Codda

Postulaty Codda

System musi być kwalifikowany jako relacyjny, jako baza danych i jako system zarządzania:

 1. Postulat informacyjny – dane są reprezentowane jedynie poprzez wartości atrybutów wierszach tabel.
 2. Postulat dostępu – każda wartość w bazie danych jest dostępna poprzez podanie nazwy tabeli, atrybutu i wartości klucza podstawowego.
 3. Postulat dotyczący wartości NULL – dostępna jest specjalna wartość NULL dla reprezentacji zarówno wartości nieokreślonej, jak i nieadekwatnej, inna od wszystkich i podlegająca przetwarzaniu.
 4. Postulat dotyczący katalogu – wymaga się, aby system obsługiwał wbudowany katalog relacyjny z bieżącym dostępem dla uprawnionych użytkowników używających języka zapytań,
 5. Postulat języka danych – system musi dostarczać pełny język przetwarzania danych, który może być używany zarówno w trybie interaktywnym, jak i w obrębie programów aplikacyjnych, obsługuje operacje definiowania danych, operacje manipulowania danymi, ograniczenia związane z bezpieczeństwem i integralnością oraz operacje zarządzania transakcjami.
 6. Postulat modyfikowalności perspektyw – system musi umożliwiać modyfikowanie perspektyw, o ile jest ono semantycznie realizowalne.
 7. Postulat modyfikowalności danych – system musi umożliwiać operacje modyfikacji danych, musi obsługiwać operatory INSERT, UPDATE oraz DELETE.
 8. Postulat fizycznej niezależności danych – zmiany fizycznej reprezentacji danych i organizacji dostępu nie wpływają na aplikacje. Postulat logicznej niezależności danych – zmiany wartości w tabelach nie wpływają na aplikacje.
 9. Postulat logicznej niezależności danych – zmiany wartości w tabelach nie wpływają na aplikacje.
 10. Postulat niezależności więzów spójności – więzy spójności są definiowane w bazie i nie zależą od aplikacji.
 11. Postulat niezależności dystrybucyjnej – działanie aplikacji nie zależy od modyfikacji i dystrybucji bazy.
 12. Postulat bezpieczeństwa względem operacji niskiego poziomu — operacje niskiego poziomu nie mogą naruszać modelu relacyjnego i więzów spójności.

Przy użyciu zasad algebry relacyjnej opracowano również język SQL służący do komunikowania się z większością współczesnych baz danych. Obecnie spotykane bazy danych przystosowane są w większości do pracy wykorzystującej połączenia sieciowe (architektura KLIENT-SERWER). Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi oferowane przez bazy danych, wzrasta liczba zastosowań tego oprogramowania w architekturze rozproszonej (usługi chmurowe).

Rozproszona baza danych. Pracując z bazą danych typu Access lub używając narzędzi typu WAMP, LAMP lub XAMPP, mamy do czynienia z SZBD zainstalowanym na lokalnym komputerze. Zdarza się, że administrując serwerem, łączymy się zdalnie z bazą danych zainstalowaną na pojedynczym urządzeniu. Możliwość łączenia komputerów za pomocą sieci, szyfrowania i zabezpieczania połączeń sprawia, że coraz częściej baza danych rozdzielana jest na węzły sieciowe, przez co jedna baza może występować w różnych konfiguracjach sprzętowych i programistycznych. Taka baza może się znajdować na wielu komputerach położonych nie tylko w odległych od siebie geograficznie miejscach, lecz także w sieciach lokalnych.